Login เข้าสู่ระบบ
Username :
Passsword :
 
เมนู
สำหรับผู้นำเสนอผลงาน
แบนเนอร์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :
-
-
-
 
ภาพกิจกรรม :
รางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยายระดับดี มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17
รางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ดีเด่น มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17
แผนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เสวนา GDI ยุทธศาสตร์ใหม่จีน โอกาสธุรกิจสัตว์น้ำไทย และภูมิภาคอาเซียน บนเส้นทางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เสวนา ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นธรรม บนเส้นชายแดน
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยายพิเศษ “แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารอนาคตไทยและการเชื่อมโยงกับอาหารพื้นบ้านแปรรูป”
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3035
E-mail :ubrc@ubu.ac.th
เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser