รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถาม
ลำดับ
คณะ
ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว 
ตอบแบบสอบถาม สป.อว. แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน
(ทุกระดับ)

ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)

ร้อยละ
(ป.ตรี)

จำนวน
(ทุกระดับ)
ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)
ร้อยละ
(ป.ตรี)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 อื่นๆ 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
 217
91.56
 209
92.89
 206
86.92
 197
87.56
225
11
1
0
 237
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 530
84.80
 509
84.55
 497
79.52
 477
79.24
602
11
12
0
 625
3
คณะวิทยาศาสตร์
 485
87.70
 448
88.02
 450
81.37
 415
81.53
509
33
11
0
 553
4
คณะเภสัชศาสตร์
 110
81.48
 101
80.80
 107
79.26
 98
78.40
125
6
4
0
 135
5
คณะศิลปศาสตร์
 422
80.23
 407
80.75
 378
71.86
 365
72.42
504
22
0
0
 526
6
คณะบริหารศาสตร์
 704
85.75
 687
85.88
 652
79.42
 636
79.50
800
21
0
0
 821
7
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 41
70.69
 41
70.69
 35
60.34
 35
60.34
58
0
0
0
 58
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 209
87.82
 209
87.82
 194
81.51
 194
81.51
238
0
0
0
 238
9
คณะนิติศาสตร์
 220
89.07
 220
89.07
 200
80.97
 200
80.97
247
0
0
0
 247
10
คณะรัฐศาสตร์
 257
89.86
 257
89.86
 253
88.46
 253
88.46
286
0
0
0
 286
11
คณะพยาบาลศาสตร์
 94
91.26
 94
91.26
 89
86.41
 89
86.41
103
0
0
0
 103
รวม
 3289
85.90
 3182
86.07
 3061
79.94
 2959
80.04
3697
104
28
0
 3829

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของ กระทรวงการอุดมศึกษา วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 09.50 น.
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

<< กลับหน้าหลัก