รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ลำดับ
คณะ
จำนวนผู้ลงทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว
เข้ารับและฝึกซ้อมได้
เข้ารับไม่ได้
 เลื่อนรับ 
 ไม่เลือกใด 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
178
31
8
0
 217 - 217
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
466
55
9
0
 530 - 530
3
คณะวิทยาศาสตร์
441
39
4
0
 484 - 484
4
คณะเภสัชศาสตร์
84
25
1
0
 110 - 110
5
คณะศิลปศาสตร์
358
64
0
0
 422 - 422
6
คณะบริหารศาสตร์
633
67
5
0
 705 - 705
7
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
37
4
0
0
 41 - 41
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
196
13
0
0
 209 - 209
9
คณะนิติศาสตร์
197
22
1
0
 220 - 220
10
คณะรัฐศาสตร์
231
24
2
0
 257 - 257
11
คณะพยาบาลศาสตร์
88
6
0
0
 94 - 94
รวม
2909
350
30
0
 3289 - 3289