ระบบยืนยันสิทธิเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ:
1. รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน (username = CitizenID) สำหรับนักศึกษาต่างชาติใช่เลขที่ Passport ที่แจ้งไว้ในระบบ REG รหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา
2. บัณฑิตต้องตอบแบบสอบถามให้ครบทั้งส่วนของมหาวิทยาลัย และ ของ สกอ. สถานะจึงจะสมบูรณ์
3. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามของ สกอ. ==> คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (http://www.employ.mua.go.th)
4. สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำ กรุณาดาวน์โหลดแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง นำไปให้นายจ้างตอบแบบสอบถามแล้วนำกลับมาส่งที่คณะ/วิทยาลัย ในวันซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
5. การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Chrome หรือ Mozilla Firefox